Zoeken
Zeilmakerij, Afdekmaterialen, Buitenreclame, Overkappingen, Bevestigingsmaterialen

Algemene voorwaarden van Bingham Schiedam B.V.


1. Toepassing

 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op en gelden voor alle aanbiedingen van en/of levering van zaken en/of diensten tussen Bingham Schiedam B.V. (hierna: Bingham) en wederpartij (hierna: wederpartij).

1.2 Een verwijzing naar of beroep op door wederpartij gehanteerde voorwaarden of andere voorwaarden wordt niet aanvaard behoudens indien en voor zover Bingham aan wederpartij schriftelijk bevestigt deze voorwaarden te aanvaarden.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Bingham (hierna: offertes) geschieden vrijblijvend.

2.2 Bingham baseert zich in haar offertes op de door wederpartij bij de aanvraag verstrekte gegevens. indien wederpartij de door hem verstrekte gegevens wijzigt en/of aanvult, heeft Bingham het recht de offerte te wijzigen of de offerte in te trekken en een nieuwe offerte uit te brengen.

2.3 Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties in offertes van Bingham gelden bij benadering.

2.4 De in offertes van Bingham genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De door Bingham gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op levering zoals overeengekomen in hierna genoemd art. 4.1 en exclusief heffingen en belastingen.

2.5 Wederpartij zal kosteloos, tijdig, gevraagd en ongevraagd, alle informatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten tussen Bingham en wederpartij. De gevolgen van incorrecte informatie en/of incorrecte ontwerpen en/of incorrecte specificaties e.d. zijdes wederpartij, zijn voor risico van wederpartij.

2.6 Overeenkomsten tussen Bingham en wederpartij komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Bingham middels schriftelijke bevestiging van de overeenkomst aan wederpartij. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Bingham niet dan nadat en in zoverre deze toezeggingen of afspraken door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. Prijzen

 

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle laatstelijk door Bingham opgegeven prijzen van producten van Bingham in Euro’s, exclusief omzetbelasting.

3.2 Bingham heeft het recht een verhoging in de voor haar geldende kostprijs van meer dan 2%, die is ontstaan na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Bingham en wederpartij doch vóór de levering aan wederpartij, aan wederpartij door te berekenen.

3.3 Indien tussen Bingham en wederpartij betaling wordt overeengekomen in andere valuta dan de Euro, heeft Bingham het recht een koerswijziging van deze valuta ten opzicht van de Euro van meer dan 2% in de periode tussen het uitbrengen van de offerte en betaling te verrekenen.

 

4. Levering

 

4.1 Levering van goederen door Bingham geschiedt “af magazijn” Bingham. Indien levering goederen door Bingham franco leveringsadres is overeengekomen dan wel gebruikelijk is, behoudt Bingham zich het recht voor bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen , zoals bijvoorbeeld administratie, order behandelings- ,verzekerings-, verpakkings-, vervoers- en vrachtkosten. De producten reizen geheel voor risico van wederpartij.

4.2.Bingham is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.

4.3 Indien Bingham en wederpartij overeenkomen dat Bingham voor verzending van de bestelde zaken zorg draagt, komen alle met de verzending verbonden kosten voor rekening van wederpartij. Zodra door wederpartij bestelde zaken het magazijn van Bingham verlaten, zijn deze zaken voor risico van wederpartij.

4.4 Door Bingham opgegeven levertijden gelden bij benadering. Levertijden van Bingham zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en levertijden door derden aan Bingham. Indien Bingham niet in staat is aan haar leveringsverplichting binnen de overeengekomen leveringstermijn te voldoen als gevolg van een wijziging in de hiervoor bedoelde werkomstandigheden en/of vertraging in de levering van zaken aan Bingham door derden en/of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van Bingham komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in art. 9 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd. Overschrijding van levertijden geeft wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of opschorting dan wel niet-nakoming van enige door wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

4.5 Bingham heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

 

5. Betaling

 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij te geschieden middels overschrijving op een bank- of girorekening van Bingham binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.


5.2 Betaling dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. Alle kosten van betaling komen voor rekening van wederpartij.


5.3 Wederpartij is niet gerechtigd eventuele vorderingen op Bingham eenzijdig te verrekenen met hetgeen wederpartij aan Bingham verschuldigd is.


Ook in geval van een overschrijding van de levertijd als bedoeld in art. 4.4 dan wel een beroep door wederpartij op beweerlijk niet-nakoming door Bingham, blijft wederpartij gehouden tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in art. 5.1.


5.4. Betalingen van de wederpartij strekken, naar gelang de ontvangstdata van deze betalingen door Bingham, primair ter voldoening van de in art. 5.5 bedoelde rente alsmede van de in art. 5.5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de vordering van de oudste factuur.


5.5 Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim indien Bingham binnen 30 dagen na factuurdatum geen volledige betaling van het factuurbedrag van wederpartij heeft ontvangen. Wederpartij is in geval van verzuim aan Bingham verschuldigd de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand of een gedeelte van een maand over het verschuldigde bedrag. Alsdan is wederpartij tevens buitengerechtelijke kosten van incasso aan Bingham verschuldigd. De kosten van buitengerechtelijke incasso bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag.


5.6 Bingham behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren .
Bingham is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek van Bingham zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij. Daarnaast is Bingham gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de wederpartij zekerheid te verlangen.


5.7 De factuurbedragen zijn onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar indien wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en/of indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.


5.8 Betalingen mogen niet worden uitgesteld wegens aanspraken van wederpartij jegens Bingham van welke aard dan ook.

 

6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Alle door Bingham aan wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van Bingham tot het moment waarop wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) met Bingham.

6.2 Het is wederpartij niet toegestaan zaken die door Bingham zijn geleverd of zullen worden geleverd en waarop het hiervoor sub 6.1 bedoelde beding van eigendomsvoorbehoud van toepassing is , te vervreemden of te bezwaren door middel van vestiging van een recht van pand ten behoeve van derden.

6.3 In de gevallen als bedoeld in artikel 10 is Bingham reeds onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Bingham heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door de wederpartij totaal verschuldigde.

 

7. Reclames

 

7.1 De wederpartij dient bij levering en in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt , bij gebreke waarvan de wederpartij daarvan binnen 5 werkdagen schriftelijk melding dient te maken onder opgave van redenen.

7.2 De wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

7.3 De wederpartij dient te allen tijde Bingham de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.4 Bingham behoudt zich het recht voor, indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.

7.5 Door Bingham geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 Bingham is slechts aansprakelijk voor schade geleden door wederpartij in verband met door Bingham aan wederpartij geleverde zaken, indien en voor zover de ontstane schade het directe gevolg is van oorzaken te wijten aan opzet of grove schuld van Bingham. Bingham is nimmer aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden bedrijfs- , gevolg- en/of indirecte schade.


8.2 Voor zover enige aansprakelijkheid op grond van dit artikel rust op Bingham, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Bingham door haar aansprakelijkheidsverzekeraar als vergoeding voor de directe schade uitgekeerd wordt.

8.3 Mededelingen door of namens Bingham betreffende de kwaliteit en samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

8.4 Bij het gebruik van de producten van Bingham dienen de wettelijke en normale gebruiks- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. De wederpartij is verplicht maatregelen te nemen teneinde een eenmaal ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. De wederpartij zal (daarbij) met name de aanwijzingen van Bingham met betrekking tot ( het gebruik van ) haar producten etc. opvolgen. Bingham is niet voor schade aansprakelijk indien de wederpartij zelf of door middel van een derde wijzingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het product.

8.5 De aansprakelijkheid van Bingham vervalt indien de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel of enig ander artikel uit deze algemene voorwaarden.

8.6 De wederpartij vrijwaart Bingham tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

8.7 Schadevorderingen dienen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij Bingham schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding voor de wederpartij.

 

9. Overmacht

 

9.1 Bingham is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen.

9.2 Indien Bingham door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van de producten en brand, ofwel bij Bingham ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Bingham het recht deze binnen redelijke termijn na opschorting van haar verplichtingen uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren

 

10. Ontbinding

 

10.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichting(en) uit de overeenkomst nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of splitsing van zijn onderneming of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Bingham het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

 

11. Geschillen en toepasselijk recht

 

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Bingham en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Wenen, 11 april 1980).

11.2 De bevoegde Rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding (van de uitvoering) van enige overeenkomst tussen Bingham en wederpartij alsmede van alle geschillen omtrent de voorwaarden.